Previous Issue   Volume 4(2);  1989
Jin Hwan Lee
Algae. 1989;4(2):69-78.
Yoon Kyung Chang, Sun Sook Ann
Algae. 1989;4(2):79-85.
Ikuko Shihira-Ishikawa
Algae. 1989;4(2):87-96.
Yong Pil Lee
Algae. 1989;4(2):97-106.
Tadao Yoshida
Algae. 1989;4(2):107-110.
Gwang Hoon Kim, In Kyu Lee
Algae. 1989;4(2):111-119.
Hiromu Kobayasi, Shigeki Mayama
Algae. 1989;4(2):121-133.
Kazuhiro Katoh
Algae. 1989;4(2):135-142.
Nobuyasu Katayama, Munekatsu saitoh
Algae. 1989;4(2):143-147.
Yasutsuga Yokohama
Algae. 1989;4(2):149-163.
Masahiro Notoya, Yusho Aruga
Algae. 1989;4(2):165-170.
Chul-Hwan Koh, Sang-Hee Oh, Nackil Sung, Inyoung Ahn, Young-Chul Kang
Algae. 1989;4(2):171-182.
Masakazu Tatewaki
Algae. 1989;4(2):183-189.
Sinjae Yoo, Sejin Pae, Suk-Hyun Kim
Algae. 1989;4(2):191-198.
Shinji Kirihara, Masahiro Notoya, Yusho Aruga
Algae. 1989;4(2):199-206.
Akio Miura, Jong-Ahm Shin
Algae. 1989;4(2):207-211.
Megumi Okazaki, Keiko Tazawa
Algae. 1989;4(2):213-219.
Ik Kyo Chung, Jin Ae Lee
Algae. 1989;4(2):221-238.