Previous Issue   Volume 17(2);  2002
Hyunchur Shin, Kang-Hyun Cho, Yoon Sik Oh
Algae. 2002;17(2):71-74.
Sae-Hoon Kang, Ki-Wan Lee
Algae. 2002;17(2):75-81.
Chi-Yong Ahn, Hee-Sik Kim, Byung-Dae Yoon, Hee-Mock Oh
Algae. 2002;17(2):83-87.
Hiroyuki Mizuta, Yasuhiro Shirakura, Hajime Yasui
Algae. 2002;17(2):89-93.
Ae Ran Choi, Jin Hong Park, Jin Ae Lee
Algae. 2002;17(2):95-104.
Mi Suk Kim, Young Ryun Chung, Euy Hoon Suh, Won Sup Song
Algae. 2002;17(2):105-115.
Joon-Baek Lee, Bo-Young Kim
Algae. 2002;17(2):117-125.
Dinabandhu Sahoo, Masao Ohno, Masanori Hiraoka
Algae. 2002;17(2):127-133.