Previous Issue   Volume 11(1);  1996
Eun Jin Yang, Joong Ki Choi
Algae. 1996;11(1):1-7.
Kyung-Je Cho
Algae. 1996;11(1):9-21.
Jae-Shin Kang, Hyung-Sun Kim, Jin Hwan Lee
Algae. 1996;11(1):23-34.
Kwang Chul Choi, Young Hwan Kim, Dumun Choe
Algae. 1996;11(1):35-43.
Hyung-Seop Kim
Algae. 1996;11(1):45-57.
Wook Jae Lee, In Kyu Lee
Algae. 1996;11(1):59-64.
Hyun Sook Song, Kyung Suk Seo, Sung Min Boo
Algae. 1996;11(1):65-71.
Ji Hee Kim, Do Sung Choi, In Kyu Lee
Algae. 1996;11(1):73-80.
Byoung-Geon Oh, Hae-Bok Lee
Algae. 1996;11(1):81-90.
Jae Wan Lee, Byoung-Geon Oh, Hae-Bok Lee
Algae. 1996;11(1):91-94.
Gwang Hoon Kim, Do Sung Choi
Algae. 1996;11(1):95-100.
Ki wan Nam, Young Sik Kim
Algae. 1996;11(1):101-106.
Yong-Pil Lee, Sang-Yong Yoon
Algae. 1996;11(1):107-139.
Myung Sook Kim, In Kyu Lee
Algae. 1996;11(1):141-148.
Mee Jeung Park, In Young Hwang, Ae Ran Choi, Jin Ae Lee
Algae. 1996;11(1):149-154.
Taejun Han
Algae. 1996;11(1):155-159.
Ae Ran Choi, Mee Jeung Park, Jin Ae Lee, Ik Kyo Chung
Algae. 1996;11(1):161-169.
Kwang Young Kim, Sung Hoi Huh, Gwang Hoon Kim
Algae. 1996;11(1):171-177.
Masahiro Notoya, Hyung Geun Kim
Algae. 1996;11(1):179-182.