Physiological response of red macroalgae Pyropia yezoensis (Bangiales, Rhodophyta) to light quality: a short-term adaptation
Xuefeng Zhong, Shuai Che, Congying Xie, Lan Wu, Xinyu Zhang, Lin Tian, Chan Liu, Hongbo Li, Guoying Du
Algae. 2023;38(2):141-150.   Published online 2023 Jun 15     DOI: https://doi.org/10.4490/algae.2023.38.5.25
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Physiological and transcriptome analysis of acclimatory response to cold stress in marine red alga Pyropia yezoensis
Li-Hong Ma, Lin Tian, Yu-Qing Wang, Cong-Ying Xie, Guo-Ying Du
Algae.2024; 39(1): 17.     CrossRef